Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for CiCoor Marketing ApS

1: OMFANG

Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af:

CiCoor Marketing ApS
Dybendal Alle 12, 1. sal
2630 Taastrub
CVR nr.: 33761759

(herefter “CiCoor Marketing ApS”). Enhver køber af produkter og / eller ydelser (herefter samlet “Ydelse”, “Ydelser” eller “Ydelsen”) fra CiCoor Marketing ApS er i disse Salgs- og Leveringsbetingelser kaldet “Kunden”. Uanset hvad der måtte være anført andet sted, herunder i dokumenter udarbejdet af Kunden, Kundens standardbetingelser eller Kundens ordrer, skal disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser have forrang medmindre parterne udtrykkeligt og skriftligt har aftalt andet.

Punkterne 1 til 17 gælder for alle Ydelser. For alle Ydelser hvori der indgår andet end hardware og standard software gælder punkterne 1 til 1.224.

2: YDELSER

2.1 CiCoor Marketing ApS skal levere de specificerede Ydelser, jf. særskilt aftale herom (herefter “aftalen”).

2.2 CiCoor Marketing ApS skal være berettiget til at antage underleverandører til at udføre CiCoor Marketing ApS’s Ydelser under aftalen. Ved levering af hard- og / eller software forestår CiCoor Marketing ApS kun installation m.v., såfremt dette udtrykkeligt er aftalt.

3: LEVERING

3.1 Medmindre andet er aftalt sker levering ex works (Incoterms 2010) fra CiCoor Marketing ApS eller CiCoor Marketing ApS’s leverandørs adresse. CiCoor Marketing ApS kan opfylde enhver leveringsforpligtelse ved at give Kunden adgang til at downloade Ydelser via Internettet.

3.2 Ethvert leveringstidspunkt angivet af CiCoor Marketing ApS er et cirka tidspunkt og derfor ikke bindende for CiCoor Marketing ApS medmindre et fast leveringstidspunkt for Ydelsen eller en del heraf er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.

4: VEDERLAG OG UDLÆG M.V.

4.1 Alle priser er eksklusive moms og andre afgifter og alle priser er angivet i DKK medmindre andet er aftalt.

4.2 I tillæg til aftalte priser er CiCoor Marketing ApS berettiget til at få betaling for alle omkostninger i forbindelse med levering af Ydelserne, herunder omkostninger  i forbindelse med transport, indkvartering og bespisning.

4.3 CiCoor Marketing ApS er berettiget til at fakturere Ydelser forud. Betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato, med mindre andet er skriftligt aftalt. Hardware og  software faktureres altid særskilt ved levering, uanset om CiCoor Marketing ApS eller andre efterfølgende skal installere, opsætte eller på anden måde Instruere Kunden om løsningen. Ved for sen betaling fra Kunden påløber der morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned indtil betalingen er modtaget af CiCoor Marketing ApS samt rykkergebyrer, ligesom CiCoor Marketing ApS er berettiget til at indstille levering af enhver Ydelse til Kunden, indtil fuld betaling er sket. Kunden er forpligtet til at foretage effektiv betaling og kan således ikke modregne med noget krav mod CiCoor Marketing ApS, der ikke er anerkendt af CiCoor Marketing ApS.

5: REKLAMATIONER

5.1 Kundens kvittering for modtagelsen af en fysisk levering er samtidig en bekræftelse på, at Kunden har foretaget optælling af det leverede og har modtaget det angivne antal styk. Kunden skal uden ugrundet ophold og senest en uge efter levering gennemgå det leverede for enhver mangel.

5.2 Såfremt Kunden er af den opfattelse, at det leverede er mangelfuldt skal Kunden give skriftlig meddelelse til CiCoor Marketing ApS herom uden ugrundet ophold. Denne meddelelse skal indeholde en specifikation af de påståede mangler og konsekvenserne for Kunden af de påståede mangler. Hvis reklamationen ikke er rettidig mister Kunden enhver ret til at gøre mangelindsigelser gældende overfor det leverede.

5.3 Enhver reklamation over mangler af enhver art skal gives senest 3 måneder efter levering. Hvis denne tidsfrist ikke overholdes mister Kunden ligeledes enhver ret til at gøre mangelindsigelser gældende overfor det leverede.

5.4 CiCoor Marketing ApS’s ansvar for fejl og mangler skal i enhver situation være begrænset til – efter CiCoor Marketing ApS’s valg – omlevering, afhjælpning, eller forholdsmæssigt afslag. Kunden skal ikke have nogen anden misligholdelsesbeføjelse, og skal således blandt andet ikke have ret til erstatning for driftstab eller andre indirekte tab.

5.5 CiCoor Marketing ApS skal ikke være ansvarlig for opnåelsen af Kundens forventede resultater, medmindre CiCoor Marketing ApS skriftligt og udtrykkeligt har påtaget sig risikoen for at sådanne forventede resultater kan opnås.

6: TEKNISKE OPLYSNINGER, VEJLEDNINGER M.V.

6.1 Produktinformationer, illustrationer, tegninger, og oplysninger om tekniske data, som eksempelvis volumen, belastningsevne, performance, oppetid, tilgængelighed, svartider og lignende i brochurer, Powerpointpræsentationer og lignende på CiCoor Marketing ApS’s hjemmeside m.v. er kun vejledende. CiCoor Marketing ApS’s oplysninger er kun bindende når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af Ydelsen, herunder for at Kunden kan opnå de forventede resultater og den forventede funktionalitet, samt at Ydelsen kan fungere i Kundens eksisterende eller påtænkte driftsmiljø.

7: FORTROLIGHED

7.1 CiCoor Marketing ApS skal hemmeligholde enhver fortrolig information modtaget af CiCoor Marketing ApS om Kundens virksomhed.

7.2 Kunden skal hemmeligholde enhver fortrolig information modtaget af Kunden om CiCoor Marketing ApS’s virksomhed.

7.3 Parternes fortrolighedsforpligtelser skal forblive i kraft også efter ophøret af den pågældende aftale.

8: BACK-UP

8.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt er Kunden ansvarlig for og forpligtet til af egen drift at foretage daglig back-up af samtlige systemer, som Ydelser fra CiCoor Marketing ApS berører, forud for enhver Ydelse fra CiCoor Marketing ApS’s side, ligesom Kunden er forpligtet til at foretage yderligere back-up på anmodning fra CiCoor Marketing ApS. CiCoor Marketing ApS er uden ansvar for enhver skade, som Kunden måtte lide som følge af manglende back-up

9: PERSONDATALOVEN

9.1 Kunden skal sikre, at bestemmelserne i den danske persondatalov, inklusive bestemmelserne om sikkerhed, overholdes og Kunden kan ikke gøre CiCoor Marketing ApS ansvarlig herfor.

10: OPHÆVELSE

10.1 Kunden er alene berettiget til at hæve aftalen, såfremt CiCoor Marketing ApS er i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser under aftalen. Misligholdelser, inklusive forsinkelser og mangler kan kun anses for væsentlige hvis (i tilfælde af forsinkelse) forsinkelsen resulterer i en væsentlig forsinkelse af den samlede aftale med mere end 20 (tyve) arbejdsdage og såfremt de forsinkede Ydelser ikke er blevet udført indenfor 40 (fyrre) arbejdsdage efter at Kunden har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev; eller (i tilfælde af mangler) en væsentlig mangel ikke er udbedret eller afhjulpet indenfor 60 (seksti) arbejdsdage efter at Kunden har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev; eller (i tilfælde af andre misligholdelser) misligholdelsen vedrører et væsentligt forhold og misligholdelsen ikke er bragt til ophør senest 60 (seksti) arbejdsdage efter at Kunden har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev.

10.2 Et skriftligt påkrav fremsendt i henhold til foregående afsnit skal alene kunne danne grundlag for en efterfølgende ophævelse af aftalen såfremt det indeholder en detaljeret beskrivelse af misligholdelsen og angiver at manglende overholdelse af påkravet kan resultere i en ophævelse af aftalen.

10.3 Vælger Kunden at ophæve aftalen, har ophævelsen alene virkning for fremtiden, således at Kunden fra CiCoor Marketing ApS modtager de resultater af Ydelsen, som foreligger på ophævelsestidspunktet, og således at CiCoor Marketing ApS har ret til vederlag og eventuelle udlæg frem til ophævelsestidspunktet. En ophævelse vil ikke berettige til ophævelse af andre aftaler mellem parterne.

11: BEGRÆNSET ANSVAR

11.1 Under ingen omstændigheder kan CiCoor Marketing ApS’s samlede akkumulerede erstatningsansvar overstige det laveste af følgende beløb:

 1.  den samlede betaling foretaget af Kunden til CiCoor Marketing ApS under aftalen eller
 2. DKK 100.000.

Dette beløb udgør det samlede akkumulerede erstatningsansvar som CiCoor Marketing ApS kan ifalde overfor Kunden (inklusive virksomheder, der er koncernforbundne eller associerede med Kunden) under alle aftalerne, uanset baggrunden for kravet og graden af CiCoor Marketing ApS’s uagtsomhed. Under ingen omstændigheder er CiCoor Marketing ApS ansvarlig for noget indirekte tab eller nogen indirekte skade eller tab af data, herunder driftstab eller tabt avance, uanset baggrunden for kravet og graden af CiCoor Marketing ApS’s uagtsomhed.

12: PRODUKTANSVAR

12.1 CiCoor Marketing ApS er alene ansvarlig for produktansvar efter de præceptive bestemmelser i den danske produktansvarslov. CiCoor Marketing ApS fraskriver sig ethvert andet produktansvar af enhver art.

12.2 Kunden skal uden ugrundet ophold give CiCoor Marketing ApS skriftlig meddelelse om enhver skade på genstand(e) eller person(er) forårsaget af mangelfulde produkter, ethvert krav fremsat fra tredjepart baseret på sådanne skader og / eller enhver risiko for at sådanne skader måtte opstå.

12.3 I det omfang CiCoor Marketing ApS måtte ifalde ansvar overfor tredjepart skal Kunden friholde CiCoor Marketing ApS i samme omfang som CiCoor Marketing ApS’s ansvar er begrænset i henhold til dette punkt 12.

13: LICENSBETINGELSER

13.1 Omfatter en Ydelse software og gælder der for denne software særlige licensvilkår / -betingelser, gælder disse forud for nærværende Salgs- og Leveringsbetingelser. Dette gælder uanset om licensvilkår / -betingelser stammer fra tredjemand eller CiCoor Marketing ApS.

14: MARKETING

14.1 CiCoor Marketing ApS er berettiget til at anvende Kunden og Ydelsen om reference, herunder med en kort beskrivelse af Ydelsen.

15: FORCE MAJEURE M.V. 

15.1 Såfremt en af parterne – helt eller delvist – bliver ude af stand til at opfylde sine forpligtelser under aftalen som følge af forhold, der ligger udenfor 1partens kontrol, herunder men ikke begrænset til naturkatastrofer, myndigheders handlinger, undladelser eller reguleringer, retsafgørelser, brand, storm, ulykker, krig, borgerlige uroligheder, strejker og lockouts, sygdom, død, opsigelse af eller fra ansatte eller manglende muligheder for transport, skal den pågældende part, i det omfang parten er påvirket af en sådan årsag, være fritaget for at opfylde forpligtelsen så længe den pågældende årsag består.

15.2 CiCoor Marketing ApS tager forbehold for forkerte angivelser af pris, specifikationer, tilgængelighed mv. Fejl heri kan ikke gøres gældende overfor CiCoor Marketing ApS, ligesom CiCoor Marketing ApS forbeholder sig ret til, uden forudgående varsel, ar ændre på disse forhold.

16: EJENDOMSFORBEHOLD OG OVERDRAGELSE

16.1 Ejendomsretten til enhver Ydelse forbliver hos CiCoor Marketing ApS indtil Kunden har erlagt den samlede betaling for Ydelsen, herunder eventuelle renter og gebyrer.

16.2 Kunden kan kun overdrage rettigheder og forpligtelser under en aftale med CiCoor Marketing ApS til tredjemand, såfremt CiCoor Marketing ApS giver sit skriftlige samtykke dertil.

17: LOVVALG OG VÆRNETING

17.1 Enhver tvist mellem CiCoor Marketing ApS og Kunden skal afgøres efter dansk ret. Tvister skal afgøres med Københavns Byret som aftalt værneting.

Yderligere betingelser for levering af konsulentydelser, drift, hosting og andre Ydelser, der omfatter andet end hardware og standard software

18: KUNDENS BIDRAG

18.1 Kunden skal levere det under aftalen specificerede bidrag. Kunden skal endvidere overholde andre forpligtGeneral Settingselser under aftalen, herunder forpligtelser til at forberede, gennemføre og godkende eventuelle tests. Såfremt Kunden ikke leverer det under aftalen specificerede bidrag, eller ikke overholder andre forpligtelser på det aftalte tidspunkt, skal Kunden betale for ethvert ekstra tidsforbrug og / eller andre omkostninger som CiCoor Marketing ApS måtte blive påført som følge af forsinkelsen, ligesom CiCoor Marketing ApS i denne situation er berettiget til at udskyde sin Ydelse.

18.2 Kunden skal desuden stille alle informationer og alle andre materialer som måtte være hensigtsmæssige for udførelsen af Ydelserne til rådighed for CiCoor Marketing ApS. Såfremt information og materiale ikke stilles til rådighed af Kunden på det aftalte tidspunkt skal Kunden betale for ethvert ekstra tidsforbrug og / eller andre omkostninger som CiCoor Marketing ApS måtte blive påført som følge af forsinkelsen, ligesom CiCoor Marketing ApS i denne situation er berettiget til at udskyde sin Ydelse.

18.3 Kunden skal udpege en navngiven ansat, der er ansvarlig for kontakten til CiCoor Marketing ApS og som CiCoor Marketing ApS kan kontakte i forbindelse med ethvert spørgsmål i relation til aftalen. Den pågældende ansatte skal være berettiget til at indgå bindende aftaler på Kundens vegne.

18.4 Såfremt en løsning foreslået af CiCoor Marketing ApS inkluderer software eller andre produkter eller Ydelser som CiCoor Marketing ApS ikke har rettigheder til skal der for Kundens regning indgås separat aftale, eventuelt med CiCoor Marketing ApS’s bistand, mellem Kunden og tredjepart.

18.5 CiCoor Marketing ApS er berettiget til at anvende faciliteter og medarbejdere hos Kunden i det omfang, CiCoor Marketing ApS finder dette nødvendigt for at levere de aftalte Ydelser, og Kunden er forpligtet til vederlagsfrit at stille disse til rådighed for CiCoor Marketing ApS.

18.6 Kunden er på CiCoor Marketing ApS’s anmodning herom forpligtet til for egen regning at opdatere hard- og/eller software, hvis dette efter CiCoor Marketing ApS’s opfattelse skønnes nødvendigt for, at CiCoor Marketing ApS kan opfylde sine forpligtelser.

18.7 Det er en forudsætning for levering, at der for CiCoor Marketing ApS er adgang til Kundens IT-system via Internettet, som sætter CiCoor Marketing ApS i stand til elektronisk opkobling til Kundens IT-system. Udgifterne til eventuel installation af hardware og software til opfyldelse af denne forudsætning afholdes af Kunden.

18.8 Kunden skal ved henvendelse til CiCoor Marketing ApS angive alle relevante oplysninger om Kundens IT-system. For at sikre bedst mulig service er CiCoor Marketing ApS efter eget skøn berettiget til at anmode om supplerende oplysninger fra Kunden.

19: LEVERING OG ACCEPT AF YDELSER

19.1 CiCoor Marketing ApS’s Ydelse skal betragtes som leveret af CiCoor Marketing ApS samtidig med at CiCoor Marketing ApS anvender tid på Ydelsen.

19.2 Såfremt det er aftalt at Kunden skal acceptere Ydelsen er Kunden forpligtet til at fremsende skriftlig bekræftelse af accept til CiCoor Marketing ApS snarest muligt. Kunden skal anses for at have accepteret Ydelsen på det tidligste af følgende tidspunkter: (a) Kundens skriftlige accept; (b) udløbet af en eventuel testperiode uden at specificerede væsentlige mangler mangler at blive afhjulpet; eller (c) Kundens første operationelle brug af Ydelsen eller nogen del deraf.

19.3 Forårsages CiCoor Marketing ApS’s forsinkelse af forhold, for hvilke Kunden er ansvarlig, herunder eksempelvis Kundens ændring af konfiguration eller kravspecifikation, forsinkelse med levering af tekniske specifikationer eller andre oplysninger, eller udskiftning af Kundens ansvarlige nøglepersoner, udskydes CiCoor Marketing ApS’s leveringsfrist med det antal dage, som modsvarer den opståede forsinkelse med tillæg af det antal dage, der er nødvendige, indtil CiCoor Marketing ApS har de fornødne ressourcer til at fortsætte/gennemføre Ydelsen.

20: VEDERLAG OG UDLÆG

20.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt skal opgørelsen af CiCoor Marketing ApS’s vederlag være baseret på medgået tid (inklusive enhver rejsetid) og CiCoor Marketing ApS’s til enhver tid gældende timesatser. CiCoor Marketing ApS’s normale arbejdstid er mandag til fredag 8.30 til 16.30, bortset fra helligdage, grundlovsdag, nytårsaftensdag samt juleaftensdag. For arbejde udenfor nævnte normal arbejdstid kan CiCoor Marketing ApS kræve dobbelt timesats.

20.2 Er der aftalt fast betaling for CiCoor Marketing ApS’s Ydelser, og løber aftalen mere end ét år, er CiCoor Marketing ApS berettiget til at regulere vederlaget løbende i overensstemmelse med udviklingen fra aftalens ikrafttræden i lønindekset for den private sektor (Erhverv i alt) som opgjort af Danmarks Statistik.

Betaling for drift og hosting Ydelser sker kvartalsvis forud. 20.3

21: SOFTWARELICENSER

21.1 Kunden er ansvarlig for, at Kunden har de fornødne licenser til den software, som CiCoor Marketing ApS servicerer, samt at Kunden er berettiget til at lade CiCoor Marketing ApS foretage denne servicering.

22: ÆNDRINGER I KUNDENS IT-SYSTEM

22.1 Såfremt Kunden ønsker at foretage ændringer i Kundes IT-system, meddeler Kunden CiCoor Marketing ApS dette med en beskrivelse af ændringerne samt et varsel på mindst 30 dage inden ændringen ønskes iværksat. CiCoor Marketing ApS meddeler herefter Kunden hvilken effekt ændringen får på CiCoor Marketing ApS’s vederlag. Såfremt Kunden foretager en ændring uden CiCoor Marketing ApS’s skriftlige samtykke, er CiCoor Marketing ApS berettiget til at forhøje det opkrævede vederlag uden varsel og foretage andre ændringer i Ydelserne.

23: IMMATERIELLE RETTIGHEDER

23.1 Kunden erhverver en ikke-eksklusiv brugsret til resultaterne af Ydelsen. CiCoor Marketing ApS har alle andre rettigheder til resultaterne af Ydelsen. I intet tilfælde erhverver Kunden ret til værktøjer, metoder og andet, der er anvendt til levering af Ydelsen eller indgår i denne, idet rettighederne hertil forbliver hos CiCoor Marketing ApS/tredjemand. CiCoor Marketing ApS tager ejendomsforbehold for brugsretten til resultatet af Ydelsen, således at Kundens brugsret ophører, såfremt Kunden ikke foretager rettidig betaling af det samlede vederlag til CiCoor Marketing ApS under aftalen.

24: PRODUKTER BETALT VIA ABONNEMENT

24.1 Det gælder særlige vilkår for produkter, der betales via abonnement.

24.2 Der vil være angivet en bindingsperiode for disse produkter i produkt beskrivelsen, der vil være gældende med mindre andet er aftalt skriftligt. Er intet angivet eller aftalt vil bindingsperioden være på 36 måneder fra abonnementets startdato. Herefter kan abonnementet opsiges med 3 måneders varsel ved udgangen af en måned.

24.3 CiCoor Marketing ApS fakturerer abonnementet forud for den aftalte periode en måneder ad gangen. Abonnementet fornyes automatisk, for en ny identisk periode, medmindre CiCoor Marketing  ApS har modtaget en gyldig opsigelse fra kunden.

24.4 Opsigelsen kan ske via CiCoor Marketing ApS ved fremsendelse af besked via vores kontaktformular.

25: FAKTURERING

25.1 Levering af alle faktura og rykkere sker elektronisk via oplyst fakturamodtager e-mail adresse.

25.2 Kunden accepterer at oplyst modtager anvendes til faktura samt rykker modtagelse og at disse ej sendes som fysisk brev.Ved bankoverførsel skal betalingen være gennemført og tilgængelig i CiCoor Marketing ApS’s bank senest kl. 12.00 på fakturaens forfaldsdato og betalingsreferencen skal indeholde faktura eller rykkernummer.

25.3 Ved tilbageførsel af kundens indbetaling vil dette enten udføres via betalingsudbyderen eller ved dansk bankoverførsel inden for 30 dage. Evt. udgifter forbundet hertil, f.eks. internationale bankoverførselsgebyrer vil blive afholdt af kunden.

24: IKRAFTTRÆDEN, OPSIGELSE OG OVERDRAGELSE

24.1 Er intet andet skriftligt aftalt, træder en aftale i kraft ved parternes accept og løber, indtil den opsiges med 3 måneds varsel til en måneds udgang. For så vidt angår aftaler om hosting og drift kan disse dog tidligst opsiges til udløb 36 måneder efter aftalens ikrafttræden. CiCoor Marketing ApS er berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til et selskab, der er helt eller delvist ejet af CiCoor Marketing ApS.

24.2 Disse Salgs- og Leveringsbetingelser accepteres hermed (accept vil desuden kunne ske pr. e-mail, ved køb på webshop, m.v., hvor der særskilt er henvist til disse betingelser, og hvor Kunden ikke kan foretage bestilling uden at have lavet en accept).

 • Seneste indlæg
Er uddannet cand. merc. fra CBS og har i 30 år arbejdet med IT og elektronisk markedsføring. Har således stor erfaring i brug af IT i forbindelse med markedsføring og kommunikation, brug af sociale medier, SEO og e-handelsløsninger.
follow me

  ×
  Er uddannet cand. merc. fra CBS og har i 30 år arbejdet med IT og elektronisk markedsføring. Har således stor erfaring i brug af IT i forbindelse med markedsføring og kommunikation, brug af sociale medier, SEO og e-handelsløsninger.
  follow me
  Latest Posts